สาระน่ารู้

Transfer Pricing 25 Jun 2020

Transfer pricing in practice

 

หลักการปฏิบัติงาน Transfer pricing ในซีกของผู้ประกอบกิจการ

โดย สุรชัย เอี่ยมละออ #นักบัญชีเล่าธุรกิจ #Cfotalkbiz

https://www.youtube.com/watch?v=4bqehijJDR8&t=613s

ในมุมของผมคนทำงาน ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยาย เห็นว่ามีกระบวนทำงาน TP ยุ่งยากเกินอาชีพนักบัญชีทั่วไปจะเข้าใจได้การดำเนินธุรกิจ บางครั้งบริษัทใหม่ต้องการขยายกิจการไปทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายช่องทางการตลาดหรือลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างกำไรในภาพรวมทั้งกลุ่มบริษัท

 

Tax planning vs Tax evasion

การเสียภาษีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องวางแผนภาษี(Tax planning) ให้ประหยัดที่สุดและต้องถูกต้องตามกฏหมาย เมื่อเข้าใจและทำถูกคือการการหลีกเลี่ยงภาษี(Tax avoidance)อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

แต่หากไม่เข้าใจหรือทำไม่ถูกหลักกฏหมาย “เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ Substance over form” จึงกลายเป็นหนีภาษี(Tax evasion)

ใครเกี่ยวข้องกับรายการ TP บ้าง? ความเห็นผมมีหลายส่วนงานมาก จาก inter-transactions business process และหลายคน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้อง

1.ต้องเข้าภาพรวมธุรกิจ กระบวนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ การตลาด การจัดทำงบประมาณ บัญชีบริหาร คู่แข่งธุรกิจ

2.การหาราคาเปรียบเทียบ ตามแนวทางของตัวบทกฏหมาย ซึ่งภาครัฐเป็นผู้ออกกฏหมายและระเบียบบังคับให้ปฏิบัติ

3.ผู้ประกอบการต้องเข้าใจความสัมพันธ์กลุ่มบริษัทในเครือและรายการ TP เพื่อนำมาเปิดเผยธุรกรรมตนเอง รวมทั้งขั้นตอนการกำหนดราคาโอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการธุรกิจ

 

ภาระหนักหนักสาหัสของกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เข้าใจตัวบทกฏหมายระหว่างประเทศและในประเทศ วิธีการรวบรวมหลักฐาน การเปรียบเทียบแต่ละขั้นตอน จึงกลายเป็นการหนีภาษีอากร(Tax evasion) อย่างสมบูรณ์ จากเดิมตั้งใจเป็นวางแผนภาษี(Tax planning) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแทนการประหยัดภาษี

 

สรุปลำดับงานหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนภาษีอากรจากรายการ Transfer pricing ดังนี้

เรื่องที่ 1 การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจบริษัทแม่จัดทำ การวางแผนภาษีอากรและการกำหนดงบประมาณทั้งโลกจากบริษัทแม่

เรื่องที่ 2 การจัดทำนโยบาย Transfer pricing

เรื่องที่ 3 การเลือกวิธีทำการวางแผนภาษีจาก 5 วิธีกำหนดราคาโอน (CUP, RPM, CPM, TNMM,PSM)

เรื่องที่ 4 เปรียบเทียบ Arm's length ตามรายการ TP

เรื่องที่ 5 จัดทำ CbyC, Master file และ Local file

เรื่องที่ 6 สรุปความสัมพันธ์ในกลุ่มบริษัท ประเมินรายการ TP และยื่นแบบ Disclosure form

 

งานเรื่องอะไรสำคัญที่สุด? ยากและนานที่สุด

ในแนวคิดผมทุกเรื่องมีความสำคัญและใช้เวลาอย่างมากและมีความยากในการหาหลักฐานมาประกอบรายการ TP เพื่อโต้แย้งความเห็นกับท่านเจ้าหน้าที่สรรพากรไทย “โดยเรื่องที่ยากต้องใช้เวลาทำงานนาน” คือเรื่องที่ 2-4 การหาข้อมูลและหลักฐานมาเปรียบเทียบทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งในกลุ่มบริษัทในเครือด้วยกันเอง เพื่อกำหนดนโยบาย เลือกวิธีการกำหนดราคา

 

สรุปความเห็นผมท้ายบทความ

หากมีความยุ่งยากและมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็น Tax avoidance ที่ไม่ถูกกฏหมาย จนกลายเป็น Tax evasion "ไม่ควรทำ" รายการ Transfer pricing จากแผนธุรกิจและการกำหนดงบประมาณในเรื่องที่ 1

 

#นักบัญชีเล่าธุรกิจ

 

 

Banner