สาระน่ารู้

Transfer Pricing 11 Aug 2020

“ไม่รู้ ไม่เข้าใจ อย่ากรอก ข้อมูลเข้า Disclosure form”

 

“ไม่เข้าใจไม่รู้อย่ากรอรกข้อมูล Disclosure form” ความสำคัญในการกรอกข้อมูลลงไปแบบฟอร์ม DCF ตาม ม.71 ตรี

แบบแสดงรายการ Transfer pricing ระหว่างกันเป็นเสมือนแผนที่ในการทำงานของ TRD และซึ่งกรมสรรพากรกำหนดบทลงโทษ เพื่อให้ผู้ประกอบการต้องจัดทำให้ TRD ทำงานง่ายขึ้นหรืออกหมายเรียกได้เร็วขึ้น หากบริษัทนั้นเข้าเกณฑ์ในการตรวจสอบ โดยมีบทลงโทษดังนี้

  1. ไม่ยื่นแบบ ตาม ม.71 ตรี มีความผิดบริษัทถูกปรับ 200,000
  2. ยื่นแบบแต่ไม่ถูกครบถ้วนหริไม่ถูกถูกต้อง มีความผิดบริษัทถูกปรับ 200,000

 

 

การนำข้อมูลรายการระหว่างกันระหว่างปีมากรอกต้องมีความแม่นยำในตัวเลขและความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัทแม่ บริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่ม โดยต้องมีการเตรียมกระดาษทำการและเอกสารประกอบรายการทั้ง 3 ส่วนและที่มาของตัวเลขให้ชัดเจน แยก Filling ต่างหากเพื่อรอ TRD มาตรวจสอบในอนาคต

 

ตัวอย่างความสัมพันธ์ในส่วน ก. ที่มาจากรายละเอียดใน master file และสรุปรายการและตัวเลขจากระบบบัญชีหรือ ERP ในปีที่ผ่านมา

 

 

หากไม่มั่นใจในความถูกต้องควรหาที่ปรึกษาในการกรอกข้อมูลหรือให้สอนทานน่าจะปลอดภัยที่สุด

ท้ายนี้หวังว่าการยื่นแบบ DCF และการจัดทำ TP documents ตาม พรบ.เฉพาะที่ประกาศใช้ครั้งแรกสำหรับปี 2562 จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแบบถูกต้องตามกฎมาย TRD และ OECD ครับ

 

#นักบัญชีเล่าธุรกิจ #cfotalkbiz Tel.0818396592 www.cfotalkbiz.com

Transfer pricing service 1.รับปรึกษาปัญหา 2.จัดทำ TP documents 3.กรอกหรือสอนทานแบบ Disclosure form

4.อบรมออนไลน์ 5.in-house training 6.อบรมปฏิบัติการทำคู่เทียบ (tested company)Arm’s length

 

ตย2.

 

 

Banner