สาระน่ารู้

Transfer Pricing 03 Nov 2020

ความเสี่ยงทางภาษีจากรายการ Transfer pricing หลังจากยื่นแบบแสดงรายการ TP แล้ว

 

Year 2019-2020 Transfer pricing tax risk after Disclosure form submitted issues

ความเสี่ยงทางภาษีจากรายการ Transfer pricing หลังจากยื่นแบบแสดงรายการ TP แล้ว

ช่วงนี้บริษัทลูกของบริษัทข้ามชาติ(MNE's) เริ่มทยอยทำหรือหาที่ปรึกษาเพื่อ TP documents เพื่อเตรียมงานยื่นราย TP ในเดือน พค ปี 2564  ถือว่ามีความเสี่ยงทางภาษีเกิดขึ้นเพราะสรุป 4 ข้อหลักจากการลงปฏิบัติงานดังนี้

  1. บางรายที่ผมไปทำ TP documents พบว่ามีความเสี่ยงเกิดแล้ว จากรายการ TP ไปแล้วทั้งปี 2562 และ 2563 พบว่าต้องปรับปรุง Operating Profit Margin “OPM”  ทั้ง 2 ปีจากกลุ่มบริษัทคู่เทียบ เม็ดเงินภาษีค่อนข้างสูงมาก สำหรับตอนนี้วิกฤติ COVID-19  ขาดสภาพคล่องยังต้องจ่ายภาษี
  2. ความเสี่ยงภาษีเกิดแล้วจากข้อ 1 ผมเลยต้องมีงานเพิ่มต้องทำ tax planning scenario ช่วยบริษัท เพื่อลดภาระภาษีจากสิทธิประโยชน์ภาษีบางเรื่องหรือการเพิ่มการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อลดเม็ดเงิน OPM บางรายทำได้ บางรายทำไม่ได้
  3. ภาระบริษัทและทีปรึกษาต้องทำงานแผนร่วมกันจาก scenario ในข้อ 2 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งบริษัทแม่และบริษัทลูก, การพิจารณา Business model, Budget สำหรับปี 2563 และการประเมินภาระหน้าที่งานต่างๆ ของทั้งบริษัทแม่และบริษัทลูก
  4. หลักฐานประกอบเพื่อพิสูจน์เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบข้อนี้สำคัญบางรายการที่วิเคราะห์และทำงานร่วมกับลูกค้าไม่สามารถพิสูจน์ความสมเหตุสมผลได้จริงๆและไม่สามารถทำย้อนหลังให้สมเหตุสมผลได้ ต้องเลือกจ่ายภาษีและเงินเพิ่มหรือรับความเสี่ยงทางภาษีรอการตรวจสอบ

 

 

ตรวจสอบบัญชี, รับจัดทำเอกสารประกอบรายการ Transfer pricing(TP’s documents), อบรมสัมมนา, ปรึกษาการควบรวมกิจการ(M&A)และการปรับปรุงโครงสร้างบริษัท การควบคุมภายในและบัญชีเพื่อ IPO

www.cfotalkbiz.com Tel.081 839 6592

#นักบัญชีเล่าธุรกิจ  #cfotalkbiz Line: sdgc

 

Banner