สาระน่ารู้

Transfer Pricing 25 Dec 2021

86.Transfer Pricing กฏหมายที่เกี่ยวข้องประกาศระหว่างปี 2564

 

ระหว่างปีกรมสรรพากรออกกฎหมายหรือประกาศต่างๆเกี่ยวกับเอกสารราคาโอน (Transfer Pricing Documentation) หลายประการ บริษัทต้องทบทวนการรายการรพหว่างกัน การจัดทำสัญญา และบริหารการจัดเตรียมเอกสารให้สัมพันธ์กับรายการ(substance over form)

 

หากผู้เสียภาษีไม่นำส่งภายในกำหนดเวลาหรือนำส่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง อาจมีโทษปรับสูงสุด 200,000 บาท

หากมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายราคาโอน

สามารถติดต่อ อาจารย์สุรชัย เอี่ยมละออ ได้ที่ โทร. 081-839-6592 ยินดีให้คำปรึกษาครับ

 

คลิปวิเคราะห์กลุ่มบริษัทของท่านเบื้องต้นว่าเข้าข่ายกฎหมาย TP’s และต้องจัดทำเอกสารอย่างไร

https://www.youtube.com/watch?v=oaowjFAYCC4&t=127s

 

วันที่ประกาศ

ประกาศ

ประเด็นสำคัญ

4 ตุลาคม 2564

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 407)

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg407.pdf

เอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ทางด้านราคาโอน (Local File)

15 ตุลาคม 2564

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 408)

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg408.pdf

ข้อกำหนดรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Report หรือ CbCR)

9 พฤศจิกายน 2564

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 54)

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/prb54.pdf

ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศอื่น ๆ

25พฤศจิกายน 2564

การปรับปรุงแบบแสดงรายการประจำปี (Disclosure Form)

 

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newsbanner/2021/03/DC_edit.pdf

เพิ่มการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่การยื่นรายงาน CbCR ของกลุ่มบริษัทข้ามชาติ

 

Banner