สาระน่ารู้

Transfer Pricing 21 Oct 2019

Overview TP\'s methods under OECD

 

ภาพรวมแนวทางของ OECD ในการกำหนดราคาโอนระหว่างกลุ่มบริษัท

"เข้าใจภาพรวม เข้าใจรายการระหว่างกลุ่มบริษัท กำหนดนโยบายตาม Arm's length ผู้ปฏิบัติดำเนินตาม = ปลอดภัยจากความเสี่ยงภาษี

#นักบัญชีเล่าธุรกิจ

 

 

 

Banner