สาระน่ารู้

Transfer Pricing 11 Jan 2020

Disclosure form#1 กรอกรายการธุรกรรมระหวางกัน

 

 

Transfer pricing Thailand - #2 Disclosure form with business transactions RBT data fill-up

ต่อจาก TP check list#1

การแสดงรายการในแบบฟอร์มหน้าแรก ส่วน ก.

1.ให้พิจารณารายการค้าระหว่างบ.แม่ กับ ลูก ในปีที่ผ่านมา

2.แสดงข้อมูลเฉพาะที่มีรายการค้าระหว่างกันที่อยู่ในประเทศไทยและไม่อยู่ในประเทศ ที่เข้าเกณฑ์ 200 ล้านและถือหุ้นเกิน 50% เท่านั้น"ไม่เข้าอย่ากรอกลงไปเด็ดขาด"

3.หากมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต้องมีข้อมูลตรงกันน่ะสำคัญมาก

หากยังไม่ได้ทำ ทำแบบไม่เข้าใจ บริษัทมีความเสี่ยงทางภาษีแล้ว อาจปรับแก้ไขได้บ้างให้รับดำเนินการก่อนยื่นแบบ พค นี้ครับ

 

www.cfotalkbiz.com

#cfotalkbiz

#นักบัญชีเล่าธุรกิจ

 

 

 

Banner