คอร์ส เรียนออนไลน์

TRANSFER PRICING สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไปและนักบัญชี

TRANSFER PRICING สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไปและนักบัญชี

WHAT’s TRANSFER PRICING TRANSACTIONS AND BUSINESS EXPANSION?

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้พัฒนารวดเร็วและไร้พรมแดน การขยายการลงทุนไปในประเทศต่างๆ ก่อให้เกิดรูปแบบกลุ่มธุรกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการประกอบกิจกาในลักษณะกิจการข้ามชาติ หรือที่เรียกว่า Multinational Enterprises( MNEs) โดยกิจการข้ามชาติดังกล่าว มีการซื้อ- ขายสินค้าหรือให้บริการ ทั้งรายการค้าที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างระหว่างกัน ก่อให้เกิดปัญหจากา Transfer Pricing Transactions เกิดค่าปรับทางภาษีและtทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ต้องเสียเวลา กำลังคนและค่าใช้จ่ายเพื่อพิสูจน์ราคาโอนระหว่างกลุ่มบริษัท

 

WHAT’s ARM’S LENGTH PRICE?

ราคาตลาด หรือ Arm's Length Price หมายถึง ราคาของค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบี้ย ซึ่งคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกันพึงกำหนดโดยสุจริตในทางการค้า กรณีโอนทรัพย์สิน(ที่มีรูปร่างและไม่มี) ให้บริการหรือให้กู้ยืมเงินที่มีลักษณะประเภท และชนิดเดียวกัน ณ วันที่โอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน

 

คอร์ทออนไลน์ TRANSFER PRICING สำหรับผู้ปฏิบัติงานและนักบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับรายการ TP

จะทำให้ท่านเข้าใจตั้งแต่ความหมาย TP คืออะไร รูปแบบธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการรายการและทีมทำงานทั้งหมด ความสัมพันธ์ระหว่างรายการ TP ภาษีอากร การบันทึกรายการบัญชีและการปรับปรุงงบการเงิน รวมทั้งเข้าใจวิธีการกำหนดราคาโอนตามแนวทาง OECD และสามารถปฏิบัติงานได้ตามถูกต้องตามหลักภาษีอากร เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทในการลดความเสี่ยงภาษีอากร ลดเวลาในการอธิบายกับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการขยายธุรกิจจะได้ไม่หยุดชะงัก

ช่วงที่ 1 ความรู้ด้านรายการธุรกิจกับ TP คำศัพท์และการรับรู้รายได้ตาม TFRS15

 1. ความเข้าใจกระบวนทางธุรกิจระหว่างประเทศ supply chain และหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องบ้าง
 2. การรับรู้รายการบัญชีด้านซื้อและด้านขายของ (Tangible and Intangible assets) ที่เกี่ยวข้องกับ Transfer pricing และความเข้าใจการเปรียบเทียบราคาตลาดและการหาอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้กู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทกับรายการบันทึกบัญชี
 3. คำศัพท์ TP ของ OECD ความหมายกลุ่มบริษัทข้ามชาติ(MNE’s) รายการธุรกิจของกลุ่มบริษัทมหาชน บริษัทแม่เป็น Holding (pure and active) รับรู้รายได้เงินปันผลและเรียบเก็บเงินค่าบริหารงานตามหลักกิจกรรม เข้าเกณฑ์กฎหมายหรือไม่
 4. ความเข้าในการวางแผนภาษีของกลุ่มบริษัทกับจุดการรับรู้รายได้และบันทึกรายการทางบัญชี เน้นเนื้อหากับรูปแบบ(substance over form) รูปแบบสัญญา ส่งมอบผลงานและการจ่ายเงิน สมเหตุสมผลหรือไม่

ช่วงที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการ หลักการควบคุม จัดทำเอกสารประกอบรายการ TP

 1. Update กฎหมายหลักและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการ TP เกณฑ์ 200 ล้านรับรู้รายได้อย่างไร? บทลงโทษและการแสดงรายการในแบบ Disclosure form
 2. การควบคุมรายการจากบริษัทแม่ สัดส่วนการลงทุนในหุ้นทางกฎหมายกับมาตรฐานบัญชีต่างกันอย่างไร
 3. วิธีการกำหนดราคาโอน(Transfer pricing methods) ตามหลัก OECD ทั้ง 5 วิธีตัวอย่างและสัมพันธ์กับรายการบันทึกบัญชี

ช่วงที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการ TP’s และการหาบริษัททดสอบมาเปรียบเทียบ

 1. การจัดทำเอกสารประกอบการกำหนดราคาโอน (Transfer pricing documents) ซับซ้อนและต้องซื้อฐานข้อมูลธุรกิจมาเปรียบเทียบหาราคาตลาด สามารถทำเองไม่จ้างที่ปรึกษาได้ไหม?
 2. ความยุ่งยากในการหาบริษัททดสอบ(tested company) และการสรุปผลข้อมูลจาก TSIC ของ DBD
 3. นักบัญชีมีส่วนในการจัดทำเอกสารประกอบรายการ TP การเตรียมข้อมูลรายการระหว่างกัน (Related Business Transactions “RBT”) และงานภายหลังที่ปรึกษาส่งมอบให้เป็นรายไตรมาสและประจำปี
 4. เทคนิคจากการวิเคราะห์รายการทางบัญชี ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรม คู่แข่ง ความเสี่ยงจากกฎหมาย TP เพื่อนักบัญชีสามารถให้คำปรึกษากับผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและลดงานบัญชีลงอย่างไร

ช่วงที่ 4 การเตรียมข้อมูลรายการระหว่างกัน กรณีที่กรมสรรพากรยอม vs ไม่ยอมราคาโอนอย่างไร

 1. การเตรียมข้อมูลรายการระหว่างกันและการกรอกข้อมูลในแบบ Disclosure form
 2. การบันทึกรายการบัญชีปรับงบการเงินย้อนหลังหรือในงวดบัญชีจากการปรับปรุงความผิดพลาดของ TP จากการตรวจสอบของกรมสรรพากร
 3. กรณีที่กรมสรรพากรไม่ยอมราคาโอน 2 ขั้นตอนการปรับปรุง

ชื่อหลักสูตร : TRANSFER PRICING สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไปและนักบัญชี / ระยะเวลาสิทธิ์ในการรับชม : 60 วัน / ราคา : 2,500 บาท

เนื้อหาคอร์สนี้

ส่วนที่ 0 ภาพรวมการทำงาน TP's ของกิจการและที่ปรึกษา

1.วงจรการทำงาน TP ใน 1 ปี
upload/video/video-1/26.mp4
2.ขั้นตอนการทำงานของที่ปรึกษาช่วงโควิท
upload/video/video-1/26.mp4

ส่วนที่ 1 การขยายธุรกิจ Supplu chain และงานบัญชี

1.การขยายธุรกิจระหว่างประเทศและsupply chain
upload/video/video-1/1.mp4
2.กลุ่มราย TP's และการรับรู้รายการบัญชี
upload/video/video-1/2.mp4
3.ตัวอย่างการบันทึกบัญชีและความสัมพันธีกับโปรแกรม ERP
upload/video/video-1/3.mp4
4.คำศัพท์ TP ของ OECD ที่นักบัญชีต้องทำความเข้าใจ
upload/video/video-1/4.mp4
5.รายการธุรกิจในเนื้อหาและรูปแบบกับการวางแผนภาษีกลุ่มบริษัท
upload/video/video-1/5.mp4
6.รายการ TP กับ มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องและการเปิดเผยข้อมูล
upload/video/video-1/6.mp4

ส่วนที่ 2 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการ TP

1.สรุปกฎหมายหลักและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการ TP
upload/video/video-1/7.mp4
2.รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการ TP
upload/video/video-1/8.mp4
3.กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและข้อควรระวังในการหักกลบลบหนี้
upload/video/video-1/9.mp4
4.การเปิดเผยรายการประจำปี Disclosure form
upload/video/video-1/10.mp4
5.รายการ TP กับกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอื่น
upload/video/video-1/11.mp4

ส่วนที่ 3 เกณฑ์พิจารณและการจัดทำ TP documents

1.TP’s Checklist your company under พรบ.แก้ไข ฉบับที่ 47/2561
upload/video/video-1/12.mp4
2.วิธีการกำหนดราคาโอน 5 วิธีตามหลัก OECD
upload/video/video-1/13.mp4
3.ตัวอย่างการทำรายการทั้ง 5 วิธี TP
upload/video/video-1/14.mp4
4.การจัดทำเอกสารประกอบการกำหนดราคาโอน
upload/video/video-1/15.mp4

ส่วนที่ 4 การหาราคาตลาด การหาบรัษททดสอบและการสรุปผล IQR

1.ราคาตลาดพิจารณา จัดทำอย่างไร ยากแค่ไหน
upload/video/video-1/16.mp4
2.การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาตลาด
upload/video/video-1/17.mp4
3.ข้อพิจารณาหากทำนโยบายการกำหนดราคาโอน
upload/video/video-1/18.mp4
4.วิธีการกำหนดราคา Arm’s length and inter- quartile rang (IQR)
upload/video/video-1/19.mp4
5.ตัวอย่าง Master file content
upload/video/video-1/20.mp4
6.ตัวอย่าง Local file content
upload/video/video-1/21.mp4

ส่วนที่ 5 การวางโครงส้ราง ERP และการเปิดเผยข้อมูลรายการ TP

1.การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังหรือในงวดบัญชีจากความผิดพลาด
upload/video/video-1/22.mp4
2.ตัวอย่างการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินและสารสนเทศอื่น
upload/video/video-1/23.mp4
3.การวางโครงสร้างรหัสบัญชีที่ดีในโปรแกรม ERP ทำให้ประหยัดเวลา
upload/video/video-1/24.mp4

ส่วนที่ 6 ความเสี่ยงด้านธุรกิจ คำนวณ ภงด.51 ทางเลือกและจรรยาบรรณ

1.TP vs. Risk management and 5 Keys risk mitagation
upload/video/video-1/25.mp4
2.รายการ TP กับการคำนวณภาษีกลางปี ภงด.51 อะไรคือปลอดภัย
upload/video/video-1/26.mp4
3.ทางเลือกเมื่อยื่น ภงด.51 ผิดพลาดและการตรวจสอบแบบ RBA
upload/video/video-1/27.mp4

ประวัติวิทยากร

นายสุรชัย เอี่ยมละออ

ใบอนุญาต

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย(CPA) ผู้ตรวจสอบภาษี

การอบรมสำคัญ

 • Chief Financial Officer Certification Program Class 20/2016 สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program Class (AACP 23/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 212/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Internal Auditing Certification Program 2/2015 สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
 • Advance for Corporate Secretaries 1/2015 Thai Listed Companies Association
 • Fundamentals for Corporate Secretaries 1/2015 Thai Listed Companies Association

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปัจจุบัน วิทยากร บรรยายและอบรมสัมนาบริษัทต่างๆ
 • ปัจจุบัน อาจารย์บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัย
 • ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน(CFO) – บจก อรสิรินโฮลดิ้ง
 • บมจ สมบูรณ์แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
 • บมจ วีจีไอ โกลบอลมีเดีย
 • บมจ แกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเมนท์
 • บมจ กระจกไทยอาซาฮี
 • บมจ ทูร วิชั่น/IBC
 • บมจ บางกอกแลนด์

 

Banner