คอร์ส เรียนออนไลน์

Work shop การกรอก Disclosure form

Work shop การกรอก Disclosure form

คอร์ทนี้เหมาะสไหรับกิจการที่มีรายการ Transfer pricing ระหว่างปีโดย

ข้อมูลและตัวเลขต้องเป็นไปตามนโยบายการกำหนดราคาโอน Transfer pricing policy

ส่วน Work hop ควรพิมพ์ฟอร์มเปล่า Disclousure form เพื่่อฝึกการกรอกข้อมูลและตัวเลข

ชื่อหลักสูตร : Work shop การกรอก Disclosure form / ระยะเวลาสิทธิ์ในการรับชม : 30 วัน / ราคา : 1,000 บาท

เนื้อหาคอร์สนี้

01 ภาพรวมบรรยาย 3 ส่วน
upload/video/video-13/1.mov
02 TRD รับ DF ทำอย่างไรต่อ
upload/video/video-13/2.mov
03 ลักษณะกลุ่มบริษัทและรูปแบบธุรกรรม TP
upload/video/video-13/3.mov
04 พิจารณาความสัมพันธ์ ตัวอย่าง 1
upload/video/video-13/4.mov
05 พิจารณาความสัมพันธ์ ตัวอย่าง 2
upload/video/video-13/5.mov
06 พิจารณาความสัมพันธ์ ตัวอย่าง 3
upload/video/video-13/6.mov
07 พิจารณาความสัมพันธ์ ตัวอย่าง 4
upload/video/video-13/7.mov
08 พิจารณาความสัมพันธ์ ตัวอย่าง 5
upload/video/video-13/8.mov
09 Work Shop ตัวอย่าง 1_บริษัท ก ผู้ยื่น
upload/video/video-13/9.mov
10 Work Shop ตัวอย่าง 1_บริษัท ข ผู้ยื่น
upload/video/video-13/10.mov
11 Work Shop ตัวอย่าง 2_บริษัท ก ผู้ยื่น
upload/video/video-13/11.mov
12 Work Shop ตัวอย่าง 2_บริษัท ข ผู้ยื่น
upload/video/video-13/12.mov
13 Work Shop ตัวอย่าง 2_บริษัท ค ผู้ยื่น
upload/video/video-13/13.mov
14 OverView Transfer Pricing Tasks
upload/video/video-13/14.mov
15 Cby MF+LF
upload/video/video-13/15.mov

ประวัติวิทยากร

นายสุรชัย เอี่ยมละออ

ใบอนุญาต

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย(CPA) ผู้ตรวจสอบภาษี

การอบรมสำคัญ

 • Chief Financial Officer Certification Program Class 20/2016 สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program Class (AACP 23/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 212/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Internal Auditing Certification Program 2/2015 สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
 • Advance for Corporate Secretaries 1/2015 Thai Listed Companies Association
 • Fundamentals for Corporate Secretaries 1/2015 Thai Listed Companies Association

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปัจจุบัน วิทยากร บรรยายและอบรมสัมนาบริษัทต่างๆ
 • ปัจจุบัน อาจารย์บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัย
 • ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน(CFO) – บจก อรสิรินโฮลดิ้ง
 • บมจ สมบูรณ์แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
 • บมจ วีจีไอ โกลบอลมีเดีย
 • บมจ แกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเมนท์
 • บมจ กระจกไทยอาซาฮี
 • บมจ ทูร วิชั่น/IBC
 • บมจ บางกอกแลนด์

 

Banner