คอร์ส เรียนออนไลน์

Transfer Pricing สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดทำนโยบาย

Transfer Pricing สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดทำนโยบาย

WHAT’s TRANSFER PRICING TRANSACTIONS AND BUSINESS EXPANSION?

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้พัฒนารวดเร็วและไร้พรมแดน การขยายการลงทุนไปในประเทศต่างๆ ก่อให้เกิดรูปแบบกลุ่มธุรกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการประกอบกิจกาในลักษณะกิจการข้ามชาติ หรือที่เรียกว่า Multinational Enterprises( MNEs) โดยกิจการข้ามชาติดังกล่าว มีการซื้อ- ขายสินค้าหรือให้บริการ ทั้งรายการค้าที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างระหว่างกัน ก่อให้เกิดปัญหจากา Transfer Pricing Transactions เกิดค่าปรับทางภาษีและtทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ต้องเสียเวลา กำลังคนและค่าใช้จ่ายเพื่อพิสูจน์ราคาโอนระหว่างกลุ่มบริษัท

 

WHAT’s ARM’S LENGTH PRICE?

ราคาตลาด หรือ Arm's Length Price หมายถึง ราคาของค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบี้ย ซึ่งคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกันพึงกำหนดโดยสุจริตในทางการค้า กรณีโอนทรัพย์สิน(ที่มีรูปร่างและไม่มี) ให้บริการหรือให้กู้ยืมเงินที่มีลักษณะประเภท และชนิดเดียวกัน ณ วันที่โอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน

 

คอร์ทออนไลน์ TRANSFER PRICING สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดทำนโยบาย

จะทำให้ท่านเข้าใจตั้งแต่ความหมาย TP คืออะไร รูปแบบธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการรายการและทีมทำงานทั้งหมด ความสัมพันธ์ระหว่างรายการ TP ภาษีอากร ควมเสี่ยงทางภาษีและแนวทางการบรรเทาความเสี่ยง การวางแผนการตรวจสอบภายในแนวทางจัดทำนโยบายการกำหนดราคาโอน(TP’s Policy) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศสาธารณะที่ถูกต้อง การบันทึกรายการบัญชีและการปรับปรุงงบการเงิน รวมทั้งเข้าใจวิธีการกำหนดราคาโอนตามแนวทาง OECD การควบคุมกำกับดูแลทีมงานให้เป็นไปตามนโยบายกำหนดราคาที่ถูกต้องตามแนวของ OECD และกรมสรรพากรไทยและโปร่งใส สุจริต รวมทั้งทำให้กลุ่มบริษัทลดความเสี่ยงภาษีอากร ลดเวลาในการอธิบายกับเจ้าหน้าที่ การขยายธุรกิจไม่หยุดชะงัก

ชื่อหลักสูตร : Transfer Pricing สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดทำนโยบาย / ระยะเวลาสิทธิ์ในการรับชม : 30 วัน / ราคา : 5,000 บาท

เนื้อหาคอร์สนี้

1.TP vs Risk Overview
upload/video/video-2/1.mov
2.บทนำและวัตถุประสงค์ของคอร์ท
upload/video/video-2/2.mov
3.1.ศัพท์ TP คืออะไร สารพันปัญหา
upload/video/video-2/3.1.mov
3.2.What's controlled company
upload/video/video-2/3.2.mov
4.1.รูปแบบการจัดตั้งบริษัท
upload/video/video-2/4.1.mov
4.2.รูปแบบรายการ TP ระหว่างกลุ่มบริษัท
upload/video/video-2/4.2.mov
4.3.รายการ TP 5 กลุ่มตาม OECD กับภาระงานภาษี
upload/video/video-2/4.3.mov
4.4.What's different of the OECD TP and Internal TP
upload/video/video-2/4.4.mov
5.Tax planning vs Transfer pricing
upload/video/video-2/5.mov
6.หน้าที่รับผิดชอบ ใครคือทีมงาน กระบวนการภายในจากรายการ TP
upload/video/video-2/6.mov
6.1.WhoRole responsibility and working team
upload/video/video-2/6.1.mov
6.2.Tasks and documents related with TP Transactions
upload/video/video-2/6.2.mov
7.1.The 5 Factors of Arm's length comparable
upload/video/video-2/7.1.mov
7.2.Characteristics
upload/video/video-2/7.2.mov
7.3.Functional analysis
upload/video/video-2/7.3.mov
7.4.Factor#3 Contracts or Incoterm analysis
upload/video/video-2/7.4.mov
7.5. Economic analysis
upload/video/video-2/7.5.mov
7.6. Strategy analysis
upload/video/video-2/7.6.mov
8.1.วิธีกำหนดราคาตามแนว OECD ใน 2 กลุ่มหลัก
upload/video/video-2/8.1.mov
8.2.Traditional Transaction Metods
upload/video/video-2/8.2.mov
8.3.Transactional Profit Methods
upload/video/video-2/8.3.mov
8.4.ความยากในการหาบริษัทมาเทียบเพื่อหาราคา ALP
upload/video/video-2/8.4.mov
8.5.ตัวอย่างธุรกรรมการค้าระหว่างกันทั่วไป(FG,WIP)
upload/video/video-2/8.5.mov
8.6.ตัวอย่างวิธีการเทียบราคากับตลาดปกติทั่วไป CUP
upload/video/video-2/8.6.mov
8.7.ตัวอย่างวิธีคำนวณราคาขายต่อ RP
upload/video/video-2/8.7.mov
8.8.ตัวอย่างวิธีต้นทุนบวกกำไร CP
upload/video/video-2/8.8.mov
8.9.ตัวอย่างวิธีปันส่วนกำไร PS
upload/video/video-2/8.9.mov
8.10.ตัวอย่างวิธีแบ่งกำไรเป็นรายธูรกรรม TNMM
upload/video/video-2/8.10.mov
9.1.Arm's length กับปัญหาในทางปฏิบัติ
upload/video/video-2/9.1.mov
9.2.Over view 4 steps
upload/video/video-2/9.2.mov
9.3.ขั้นตอนที่ 1 รายละเอียดของธุรกรรม
upload/video/video-2/9.3.mov
9.4.ขั้นตอนที่ 2-4
upload/video/video-2/9.4.mov
9.5.ข้อสังเกตและการทบทวนการกำหนดราคา
upload/video/video-2/9.5.mov
10.1.What’s TP documents and Who’s preparing
upload/video/video-2/10.1.mov
10.2.Master file and Local file by RD's Thailand requirement
upload/video/video-2/10.2.mov
10.3.Master file and Local file by OECD guideline
upload/video/video-2/10.3.mov
11.1.TP and Business risk
upload/video/video-2/11.1.mov
11.2.Risk management vs TP tax control framework
upload/video/video-2/11.2.mov
11.3.TP and Risk accessment
upload/video/video-2/11.3.mov
11.4.TP with 5 Keys risk area mitigation
upload/video/video-2/11.4.mov
12.TP's risk Business Restructure and M&A
upload/video/video-2/12.mov
13.1.รู้เรารู้เขา 1.TPpolicy outsource scope job
upload/video/video-2/13.1.mov
13.2.รู้เขา .แนวทางการกรมสรรพากรตรวจสอบ TP อย่างไร
upload/video/video-2/13.2.mov
13.3.รู้เขารู้เรา 5.กรมสรรพากรไม่ยอมแล้วปรับปรุงทำอย่างไร
upload/video/video-2/13.3.mov
13.4.รู้เขารู้เรา 2.การทำนโยบาย TP เอง 6 ขั้นตอน
upload/video/video-2/13.4.mov
14.ข้อพิจารณษหากกำหนดราคาเอง
upload/video/video-2/14.mov
15.วีธีกำหนดราคา ALP โดยใช้ Inter-Quartile Rang
upload/video/video-2/15.mov
16.1.Disclosure 0. CG report
upload/video/video-2/16.1.mov
16.2.Disclosure 1.วิธี Cost plus ขายเครื่องจักร
upload/video/video-2/16.2.mov
16.3.Disclosure 2.ไม่ได้บอกวิธีกำหนดราคาที่ชัดเจน
upload/video/video-2/16.3.mov
16.4.Disclosure#4 Tax transparency and Tax strategy
upload/video/video-2/16.4.mov
17.1.ตอนที่ 1 มาตรากฏหมายหลัก
upload/video/video-2/17.1.mov
17.2.ตอน 2 มาตรากฏหมายหลักและที่เกี่ยวข้อง
upload/video/video-2/17.2.mov
18.1.ตอน 1 TP กับภาษีหลักที่เกี่ยวข้อง
upload/video/video-2/18.1.mov
18.2.ตอน 2 TPกับภาษีอื่นๆ ความเสี่ยงภาษีที่แก้ไขไม่ได้ทำอย่างไร
upload/video/video-2/18.2.mov
19.1.รายการ TP กับมาตราฐานบัญชี
upload/video/video-2/19.1.mov
19.2.รายการ TP การบันทึกรายการบัญชีและการแก้ไขงบการเงิน
upload/video/video-2/19.2.mov
20.1.รายการ TP กับการคำนวณภาษีกลางปี ภงด.51 อะไรคือปลอดภัย-
upload/video/video-2/20.1.mov
20.2.วิธีการตรวจสอบแบบ RBA กับการเตรียมความพร้อม
upload/video/video-2/20.2.mov

ประวัติวิทยากร

นายสุรชัย เอี่ยมละออ

ใบอนุญาต

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย(CPA) ผู้ตรวจสอบภาษี

การอบรมสำคัญ

 • Chief Financial Officer Certification Program Class 20/2016 สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program Class (AACP 23/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 212/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Internal Auditing Certification Program 2/2015 สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
 • Advance for Corporate Secretaries 1/2015 Thai Listed Companies Association
 • Fundamentals for Corporate Secretaries 1/2015 Thai Listed Companies Association

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปัจจุบัน วิทยากร บรรยายและอบรมสัมนาบริษัทต่างๆ
 • ปัจจุบัน อาจารย์บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัย
 • ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน(CFO) – บจก อรสิรินโฮลดิ้ง
 • บมจ สมบูรณ์แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
 • บมจ วีจีไอ โกลบอลมีเดีย
 • บมจ แกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเมนท์
 • บมจ กระจกไทยอาซาฮี
 • บมจ ทูร วิชั่น/IBC
 • บมจ บางกอกแลนด์

 

Banner