สาระน่ารู้

Transfer Pricing 07 Jul 2020

How to solve/complete a transfer pricing job

 

  การทำงานแก้ปัญหางาน Transfer pricing
1 สำรวจและประเมินรายการ TP's ทั้งหมด
2 สรุปวิธี TP's การกำหนดราคาที่เป็นอยู่รายกลุ่มรายการเพื่อปรับปรุงนโบาย TP's หรือจัดทำใหม่
3 สรุปข้อมูลเพื่อยื่น/แก้ไข Disclosure form
4 จัดทำนโยบาย TP's จากการหารือร่วม บ.แม่+บ.ลูก
5 จัดทำ Master file and Local file
6 เปรียบเทียบ Arm's length price(ALP) กับบริษัททดสอบ
7 สรุปงานทั้งหมดให้ผู้บริหารและส่งมอบงาน
  งานพิเศษ
  สอนงานทั้ง 7 เรื่องให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จัดทำได้เอง ไม่ต้องจ้างที่ปรึกษา

 

Banner