สาระน่ารู้

Transfer Pricing 21 Sep 2020

ปัญหาการกำหนดราคาโอน Transfer Pricing และการจัดทำ Transfer Pricing Documentation กับงานบัญชี

 

ปัญหาการกำหนดราคาโอน Transfer Pricing และการจัดทำ Transfer Pricing Documentation กับงานบัญชี

 

ช่วงที่ 1 ความรู้ด้านรายการธุรกิจและการรับรู้รายได้ตาม TFRS15

1.ความเข้าใจกระบวนทางธุรกิจระหว่างประเทศ supply chain และหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องบ้าง

2.การรับรู้รายการบัญชีด้านซื้อและด้านขายของ (Tangible and Intangible assets) ที่เกี่ยวข้องกับ Transfer pricing และความเข้าใจการเปรียบเทียบราคาตลาดและการหาอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้กู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทกับรายการบันทึกบัญชี

3.คำศัพท์ TP ของ OECD ความหมายกลุ่มบริษัทข้ามชาติ(MNE’s) รายการธุรกิจของกลุ่มบริษัทมหาชน บริษัทแม่เป็น Holding (pure and active) รับรู้รายได้เงินปันผลและเรียบเก็บเงินค่าบริหารงานตามหลักกิจกรรม เข้าเกณฑ์กฎหมายหรือไม่

4.ความเข้าในการวางแผนภาษีของกลุ่มบริษัทกับจุดการรับรู้รายได้และบันทึกรายการทางบัญชี เน้นเนื้อหากับรูปแบบ(substance over form) รูปแบบสัญญา ส่งมอบผลงานและการจ่ายเงิน สมเหตุสมผลหรือไม่

ช่วงที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการ หลักการควบคุม จัดทำเอกสารประกอบรายการ TP

5.Update กฎหมายหลักและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการ TP เกณฑ์ 200 ล้านรับรู้รายได้อย่างไร? บทลงโทษและการแสดงรายการในแบบ Disclosure form

6.การควบคุมรายการจากบริษัทแม่ สัดส่วนการลงทุนในหุ้นทางกฎหมายกับมาตรฐานบัญชีต่างกันอย่างไร

7.วิธีการกำหนดราคาโอน(Transfer pricing methods) ตามหลัก OECD ทั้ง 5 วิธีตัวอย่างและสัมพันธ์กับรายการบันทึกบัญชี

ช่วงที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการ

8.การจัดทำเอกสารประกอบการกำหนดราคาโอน (Transfer pricing documents) ซับซ้อนและต้องซื้อฐานข้อมูลธุรกิจมาเปรียบเทียบหาราคาตลาด สามารถทำเองไม่จ้างที่ปรึกษาได้ไหม?

9.ความยุ่งยากในการหาบริษัททดสอบ(tested company) และการสรุปผลข้อมูลจาก TSIC ของ DBD

10.นักบัญชีมีส่วนในการจัดทำเอกสารประกอบรายการ TP การเตรียมข้อมูลรายการระหว่างกัน (Related Business Transactions “RBT”) และงานภายหลังที่ปรึกษาส่งมอบให้เป็นรายไตรมาสและประจำปี

11.เทคนิคจากการวิเคราะห์รายการทางบัญชี ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรม คู่แข่ง ความเสี่ยงจากกฎหมาย TP เพื่อนักบัญชีสามารถให้คำปรึกษากับผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและลดงานบัญชีลงอย่างไร

ช่วงที่ 4 การวางโครงสร้าง ERP การปรับปรุงรายการย้อนหลังและการเปิดเผยข้อมูลรายการ TP ในงบการเงินหรือสารสนเทศต่าง ๆ

12.การวางโครงสร้างรหัสบัญชีที่ดีในโปรแกรม ERP มีส่วนช่วยทำให้ประหยัดเวลาในการเตรียมข้อมูลรายการระหว่างกันและการกรอกข้อมูลในแบบ Disclosure form

13.การบันทึกรายการบัญชีปรับงบการเงินย้อนหลังหรือในงวดบัญชีจากการปรับปรุงความผิดพลาดของ TP จากการตรวจสอบของกรมสรรพากร

14.ตัวอย่างการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในของบบริษัทมหาชนเพื่อความโปร่งใสในรายการภาษีอากร

15.จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

 

 

 

Banner