สาระน่ารู้

Transfer Pricing 03 Nov 2021

83.In-house training - Transfer Pricing & Local and Master file preparing

 

ช่วงนี้บริษัท SDG รับงานบรรยายภายใน Transfer Pricing documents preparing ทั้งกลุ่มบริษัทมหาชนและบริษัทข้ามชาติต่างๆ

บริษัทเหล่านั้นบาง บมจ.ตั้งทีมงาน TP แบบ Agile team เพื่อเตรียมจัดเอกสารประกอบรายการโอน(Transfer Pricing documents) เนื่องจากในกลุ่มบริษัทมหาชนและในเครือเข้าเกณฑ์กฎหมายหลายบริษัท ค่าจ้างที่ปรึกษาสูงและคิดราคาเป็นรายบริษัทต้องประหยัดค่าใช้จ่าย

 

พรบ.47/2562 ถือว่าเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับนิติบุคคลมากในภาวะ COVID รายได้หดตัว เพราะเกณฑ์ 200 ล้านบาท ถือว่าน้อยเกินไป และการจ้างที่ปรึกษาที่ทำงาน Transfer Pricing มีน้อยมากๆ ทำให้ราคาข้างค่อนสูง

 

ความผิดพลาดหรือความเสี่ยงทางภาษีอากรจากรายการ TP’s

จากการทำงานที่ปรึกษาจัดทำเอกสารประกอบรายการโอน (TP’s transactions) พบรายการผิดพลาด ดังนี้

  1. จากเนื้อหาไม่สอดคล้องกับรูปแบบบ (Substance over form) เกือบทั้งหมด
  2. การคำนวณรายการเรียกเก็บระหว่างกัน ขาดที่มาและหลักฐานประกอบกรายการ
  3. รายการระหว่างกันไม่มีความสมเหตุสมผลจากโครงสร้างกลุ่มบริษัทไม่สามารถปรับปรุงให้ถูกหลัก พรบ.47 นี้ ได้
  4. พนักงานที่เกี่ยวข้องตอบไม่ได้และมีการเข้า-ออก การทำงานไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถทราบที่มาแต่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งบริษัทแม่
  5. บริษัทมหาชนจะเพิ่มความยุ่งยากจากรายการ RBT จากโครงสร้างกลุ่มบริษัทที่เกิดมากแล้วและรายการ Share Service ที่ไม่สมเหตุสมผลในการคำนวณและผลงานที่บริษัทแม่ หรือ Holding company ให้บริการหรือขายให้

ส่งผลอาจต้องถูกปรับรายได้เพิ่มขึ้น หรือ บางบริษัท ต้องปรับรายจ่ายลดลง โดยค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร เพิ่มจาก

  1. จ่ายภาษีนิติบุคคลเพิ่มจากการถูกปรับปรุงรายได้หรือลดค่าใช้จ่าย บวก ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5% ต่อเดือนหรือ 18% ต่อปีลากยากยาวมาถึงวันที่ประเมินภาษี
  2. อาจจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างประเทศ ตามมาตรา 70 การส่งกำไรให้กับบริษัทแม่หรือในเครือ จากรายการ TP’s

www.cfotalkbiz.com บริการจัดทำเอกสาร Transfer Pricing ที่ปรึกษากฏหมายภาษี TP’s รับตรวจสอบบัญชี  ปรึกษา Pre-IPO Tel:0818396592 Line: sdgc

 

Banner