สาระน่ารู้

Transfer Pricing 15 Aug 2022

98. Transfer Pricing Tax risk assessment with 8 topics

 

  1. Master File บริษัทแม่เป็นผู้จัดทำภาพรวมทั้งกลุ่ม โครงสร้าง หน้าที่ ความเสี่ยง R&D สิทธิบัตร งบประมาณ ข้อมูลภาษี โดยต้องทบทวนและจัดทำใหม่ทุกๆ 3 ปี ตามแรวทาง OECD

 

2.Local File บริษัทที่เข้าเกฑณ์เป็นผู้ทำเอกสาร โครงสร้าง รายการที่ถูกควบคุม หน้าที่ ความเสี่ยง R&D สิทธิบัตร งบประมาณ โดยต้องทบทวนและจัดทำใหม่ทุกๆ 3 ปี ตามแรวทาง OECD

 

3.Disclosure Form สรรพากรออกกฎหมายบังคคับให้เปิดข้อมูลรายการระหว่างกันทุกเรื่อง จากข้อมูลของกิจการคือแผนที่ให้ เจ้าหน้าที่ทำงานตามข้อมูลที่เปิดเผย ซึ่งต้องครบถ้วน ถูกต้องและห้ามผิด

 

4.การเทียบผลประกอบการของกิจการที่เข้าเกณฑ์กับกลุ่มบริษัทอิสระธุรกิจคล้ายกัน(Tested uncontrolled-company comparable)  ต้องจัดทำเปรียบเทียบผลประกอบการประจำปีเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ของกลุ่มบริษัทอิสระที่ไม่ถูกควบคุมและมีธุรกิจคล้ายกัน ซึ่งควรเปรียบเทียบทุกปีเพื่อให้รู้เราว่าผลประกอบการของกิจการปีที่เปรียบเทียบ “ต่ำกว่า”ค่ากลาง(IQR)บริษัทอิสระไหม? ซึ่งคือความเสี่ยงต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลเพิ่มและดอกเบี้ย 18% เพิ่มเท่าไร?

 

5.ความสมเหตุสมผลในการสร้างรายการระหว่างกัน Transfer pricing transactions หรือ Related Business Transaction “RBT” ของกลุ่มบริษัทมหาชน  ตามลักษณะหน้าที่ รายการค้าและกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องมีรายการ TP ระหว่างกันไหม? รายการระหว่างกันและราคาเรียกเก็บ สมเหตุสมผล หรือไม่?

 

6.เปิดเผยข้อมูลงบการเงิน และ การเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว๊ปไซค์บริษัทหรือบริษัทแม่ การเปิดเผยข้อมูลหรือสารสนเทศตามหน่วยงานกับกับดูแลต่างๆทั้งสาธารณะและตามมาตรฐานบัญชีในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ตามรายการ Transfer Pricing ระหว่างกัน อาจมีความเสี่ยงภาษีอากร ซึ่งข้อมูลต้องตรงกับ Disclosure form การบันทึกบัญชีและหลักฐานประกอบ

 

7.การจัดทำสัญญาและการส่งมอบผลงาน กิจการที่มีรายการ TP ต้องพิจารณาหลัก Substance over form ซึ่งต้องมีรูปแบบสัญญาและการส่งมอบผลงานตามข้อตกลงเยี่ยงการมีรายการกับกิจการอิสระอื่นๆที่ไม่ถูกควบคุม ต้องจ่ายอากรแสตมป์บ้างเรื่องด้วย

 

8.การจ่ายหรือรับเงินเงินและข้อมูลในโปรแกรม ERP ของกิจการที่เข้าหลักเกฑ์กฎหมาย TP ต้องมีการจ่ายเงินกันจริงๆและระวังรายการค้างนานๆ รวมทั้งการบันทึกรายการ TP ในโปรแกรม ERP ต้องสามารถสอบยันทั้งรายการและรายตัวได้ รวมทั้งมีหลักฐานประกอบตามกฎหมายตามข้อ 5 และ ข้อ 7  

 

แม้ว่ากิจการได้จัดทำ Master File และหรือ Local File  รวมทั้งได้ยื่น Disclosure Form แล้วก็ตาม ยังอาจต้องจ่ายเพิ่มภาษีนิติบุคคลและดอกเบี้ย 18% ต่อปี หากไม่สามารถพิสูจน์ตามหลัก OECD และหลักภาษีอากรไทย ตามข้อ 3-8  

 

กิจการที่เข้าเกณฑ์กฎหมาย TP ต้องประเมินความเสี่ยงภาษีตนเองและจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานและการสอบยัน รอการตรวจสอบ หากทีมงานเฉพาะ(Agile Team) ไม่พร้อม ต้องรีบหาที่ปรึกษา TP มาประเมินและสรุปความเห็นเพื่อรู้ความเสี่ยงภาษีของกิจการตนเองครับ

 

จัดทำเอกสาร Transfer Pricing และที่ปรึกษาและประเมินความเสี่ยงภาษีกฎหมาย Transfer Pricing

โทร.ปรึกษา 081 839 6592 อาจารย์สุรชัย เอี่ยมละออ CPA

 

 

 

Banner