สาระน่ารู้

Transfer Pricing 26 Oct 2019

Transfer Pricing vs Risk management

 

รายการกำหนดราคาโอน(Transfer Pricing) อาจมีความเสี่ยงกระทบต่อธุรกิจทั้ง 4 ด้าน (4 business risks) และอาจเชื่อมโยงกันทั้งหมดหากรายการกำหนดราคาโอนมีสาระสำคัญมากอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก หากแก้ไขไม่ได้ต้องปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทใหม่เพื่อขจัดหรือบรรเทารายการความเสี่ยง(Mitigation risk) จากการกำหนดราคาโอน(Transfer Pricing risk) เหล่านั้น

ตัวอย่าง รายการ TP ไม่ถูกต้องกระทบต่อ Financial risk and Reputation risk

บางครั้งกลุ่มบรษัทได้เปิดเผยความโปร่งใส(CG reporting disclosure)ในสารสนเทศต่างๆว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติรายการทางภาษีอย่างโปร่งใส เที่ยงธรรมและมีธรรมภิบาลได้ปฏิบัติรายการ TP ตามหลัก OECD แต่ได้เกิดรายการปรับทางภาษีจำนวนวมาก(อาจเป็นความผิดพลาดแบบคาดไม่ถึงหรือพนักงานขาดองค์ความรู้) ลักษณะนี้อาจส่งผลต่อความเสี่ยงทางการเงิน(Financial risk)และความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategy risk)ในลักษณะความยอมรับในภาพลักษณ์(Reputation risk)

 

“สุดท้าย ควรหมั่นตรวจสอบรายการ TP ว่ายังคงปฏิบัติตามหลัก OECD และกรมสรรพากรไทย หรือไม่? มีการ Reskills กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องอยู่สม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงทางภาษี”

www.cfotalkbiz.com

#CFOtalkbiz #นักบัญชีเล่าธุรกิจ

 

Banner