สาระน่ารู้

How to make business profit 23 Nov 2019

How to use Financial ratio for biz growth #EP1 Overview

 

1.Outside-in นักลงทุน ผู้ให้เงินกู้ยืมแก่กล่มบริษัทผมมองอะไรใน financial ratio เพื่อให้สามารถหาแหล่งเงินทุน เงินกู้ยืมได้ไม่ยากและดอกเบี้ยต่ำ เช่น D/E ratio %GP %NP Quick ratio, Inventory turn over, cash flow statement ratio > Core ratio ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ
2.In-side out เราจะเปรียบเทียบ (Bench-marking) กับ อุตสาหกรรม คู่แข่งและตัวเองในอดีต ต่ำกว่าต้องปรับปรุง สูงกว่าให้รักษาไว้
3.สรุปทั้ง ratio ทั้ง in-out side เพื่อผลเพื่อวางแผนปรับปรุงในแต่ละไตรมาส ช่วงนี้ทำงบประมาณต้องกำหนดทิศทาง ratio ใน budget package ลงไปเลย

www.cfotalkbiz.com
#cfotalkbiz
#นักบัญชีเล่าธุรกิจ

by each side of ratio

 

 

 

 

 

Banner